Pravila i uslovi korišćenja


Pravila i uslovi korišćenja

1. Vlasništvo nad sadržajem

Internet sajt www.poljo.rs, celokupan sadržaj istog, sav tekst, slike, audio i video materijal (u daljem tekstu: sadržaj) u vlasništvu su Neudorf Software. (u daljem tekstu: Poljo oglasi). Korišćenjem informacija ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu, pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: uslovi korišćenja). Poljo oglasi zadržavaju pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice Pravila i uslovi korišćenja.

2. Registracija

Za korišćenje usluga sajta www.poljo.rs neophodna je registracija, koja je besplatna. Registrovani korisnik koji je postavio oglas ima sva prava i obaveze proistekla iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog.

3. Sadržaj oglasa

Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid obmanjujućeg, prikrivenog i upoređujućeg oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke. Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža. Naslov oglasa i opis treba da se odnose samo na predmet prodaje ili uslugu. U naslovu i tekstu oglasa nije dopušteno upisivanje kontakt telefona, e-maila, facebook, web adrese i cene. Takođe, nije dopušteno boldovanje i podvlačenje teksta ili upisivanje svih velikih slova ili specijalnih grafičkih karaktera, s ciljem isticanja oglasa. Nije dopušteno oglašavanje više predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. U oglasima nije dopuštena upotreba fotografija sa drugih oglasnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu. U jedan oglas dopušteno je uneti samo jedan predmet prodaje ili jednu uslugu. Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u kojoj je postavljen. Poljo oglasi zadržavaju pravo na korekturu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim pravilima Poljo oglasa.

4. Zabrana oglašavanja

Zabranjeno je oglašavanje:

Pornografije

Opojnih droga

Oružja (osim sportskog i trofejnog)

Duvanskih proizvoda, kao i elektronskih cigareta, tečnosti i delova za elektronske cigarete.

Alkoholnih pića (osim vina i piva)

Advokata i advokatskih usluga

Lekova, medicinskih sredstava, metoda tradicionalne i alternativne medicine

Hrane, mleka i pića za odojčad do šest meseci starosti, kao i pribora za njihovo korišćenje

Ulaznica za kulturne, sportske i druge manifestacije

Piratskih kopija proizvoda.

Takođe i:

Oglašavanje kojom oglasna poruka, neposredno ili posredno, podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta;

Oglašavanje kojim se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost primaoca oglasne poruke;

Obmanjujuće oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući način prikazivanja, obmanjuje ili je verovatno da će obmanuti primaoce oglasne poruke, koje zbog takve obmanjujuće prirode može da utiče na njihovo ekonomsko ponašanje ili koje zbog toga škodi ili je verovatno da će naškoditi konkurentu oglašivača.

Prikriveno oglašavanje koje podrazumeva predstavljanje robe, usluge, poslovnog imena, žiga ili druge oznake, odnosno aktivnosti fizičkog ili pravnog lica koje se bavi proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, sa namerom da to predstavljanje ima svrhu oglašavanja i da može da dovede javnost u zabludu u pogledu njegove stvarne prirode, s tim da se smatra da namera naročito postoji, ako se obavlja uz novčanu ili drugu naknadu.

Oglašavanje oglasne poruka koja sadrži lično dobro na osnovu kojeg se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, u tom slučaju se oglasna poruka ne može objaviti bez prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi.

5. Stopiranje oglasa

Oglas može biti stopiran iz sledećih razloga:

Tekst oglasa nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i uređivačkom politikom Poljo oglasa.

Oglasili ste ponudu posla kao fizičko lice

Dupliran oglas

Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas. Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje ili istu vrstu usluge.

Neodgovarajuća kategorija

Postavili ste oglas u kategoriju koja ne odgovara tekstu oglasa. Npr. uslugu ste postavili u kategoriju Ponuda posla i sl.

Oglasili ste potražnju

Oglasi za potražnju moraju biti plaćeni, odnosno Premium, Top, Istaknuti ili Baner.

Oglas čeka na plaćanje

Nemate sredstava nasvom korisničkom računu a oglasili ste se u kategoriji u kojoj se oglašavanje naplaćuje (Ponuda posla i Nekretnine), oglasili ste potražnju ili ste na trećem koraku kod predaje oglasa, izabrali neki od dodatno istaknutih oglasa: Premium, Top ili Istaknuti mali oglas. Oglasi koji čekaju na plaćanje biće objavljeni odmah nakon evidentirane uplate.

Niste dostavili deklaraciju/deklaracija je nepotpuna

Postavili ste oglas a niste dostavili deklaraciju ili je deklaracija nepotpuna (nedostaju obavezni podaci). Neobjavljene oglase objavićemo po prijemu propisane Deklaracije.

6. Stopiranje fotografije u oglasu

Uz oglas možete postaviti 20 fotografija, s tim da iste moraju sadržati isključivo predmet prodaje ili ilustraciju usluge koja se oglašava. Nije dozvoljeno objavljivanje fotografija:

Neprimerenog sadržaja

Koje ne odgovaraju tekstu oglasa

Sa drugih sajtova, iz drugih štampanih medija ili bilo kog jasno označenog izvora

Iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu

Fotografije koje sadrže grafičku obradu radi isticanja

Fotografije koje sadrže web ili e-mail adesu oglašivača.

7. Obaveštavanje na mejl korisnika

Registracijom korisnik pristaje na periodično primanje promotivnih mejlova od firme Poljo oglasi, kao i na obaveštavanje o statusu oglasa. Korisniku je na stranici "Podešavanja" u profilu omogućeno da otkaže primanje jednih i/ili drugih mejlova.

8. Upotreba i zaštita podataka i privatnosti

Poljo oglasi su dužni da zaštite privatnost ličnih podataka oglašivača u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Poljo oglasi prikupljaju samo nužne i osnovne podatke o oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju, informišu korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daju korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.

Korišćenje "kolačića" (cookies)

Šta su "kolačići"?

Kolačići (cookies) predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš individualni identifikator, tako što ih pojedine stranice poljo.rs koje posećujete šalju vašem pretraživaču.

Svrha "kolačića"

poljo.rs koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Kada pristupite pojedinoj stranici poljo.rs, šaljemo vam kolačiće koji se pohranjuju na vašem računaru i služe da beleže informacije o vašim prethodnim posetama (npr. koliko puta ste pristupili našem sajtu). Kolačići ne sadrže vaše lične podatke, već su tu da omoguće bržu i korisniju upotrebu informacija i podataka koje ste već prethodno ostavili prilikom pristupa sajtu poljo.rs. Našim kolačićima na vašem računaru ne može pristupiti neka internet stranica koja nije deo poljo.rs.

U cilju boljeg razumevanja korisničkog ponašanja, poljo.rs koriste i analitike Google Analytics i Yandex metrica. Prikupljeni podaci nisu ni na koji način povezani sa vašim ličnim podacima koje ste dostavili prilikom registracije na našem sajtu. Osim navedenog,korisničko ponašanje prate i servisi za plasiranje reklamnih sadržaja. Ovi servisi prate ponašanje korisnika u cilju plasiranja reklamne poruke i uspešnosti reklame kampanje. Takođe, ovi sistemi prikupljene informacije prosleđuju trećim stranama i te informacije mogu biti korišćenje za plasiranje reklamnih poruka na drugim sajtovima.

Zabrana "kolačića"

Postavke kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u vašem web pretraživaču. Imate mogućnost zabrane primanja kolačića sa web stranice poljo.rs tako što na Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pretraživaču izaberete tu mogućnost. Napominjemo da će to dovesti do ukidanja nekih od osnovnih funkcionalnosti sajta.

Korišćenjem poljo.rs pristajete na obradu svojih podataka preko pretraživača, na opisani način i u navedene svrhe. poljo.rs se obavezuju da podatke koji su zabeleženi u profilu korisnika nikada neće proslediti bilo kome osim u situacijama u kojima to zakon nalaže.

9. Dozvoljeno je samo lično korišćenje

Ovaj sajt je namenjen isključivo ličnom, a ne komercijalnom korišćenju. U tom smislu je zabranjeno preuzimanje sadržaja, njegovo kopiranje, prikazivanje, reprodukovanje, objavljivanje, licenciranje, prerada, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima ili "preslikavanje" početne strane sajta, niti bilo koje druge strane odnosno bilo kog dela sadržaja na nekom drugom sajtu, što se smatra povredom Zakona o autorskim i srodnim pravima. Takođe je zabranjena zloupotreba svih podataka naših oglašivača od strane drugih pravnih ili fizičkih lica, a u cilju nuđenja svojih usluga i mogućnosti oglašavanja putem drugih medija. Zabranjen je svaki vid zloupotrebe registracije. Poljo oglasi zadržavaju pravo da obustave oglašavanje ukoliko utvrde da se fizičko lice oglašava preko više naloga i na taj način oglašava više od dozvoljenih besplatnih oglasa ili da se pravno lice registrovalo u delu predviđenom za fizička lica i kao takvo objavilo oglasnu poruku.

10. Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju Poljo oglasima. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim uslovima korišćenja. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima, koji su dužni da poštuju načelo zaštite privatnosti.

11. Odgovornost

Poljo oglasi ne odgovaraju za:

tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu, osim onih koje se odnose na usluge Poljo oglasa, za koje odgovara u skladu sa Opštim uslovima za dostupnost i pružanje tih usluga, u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše tu oblast.

brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta.

bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću ovog sajta. Korišćenjem sajta prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog sajta. Poljo oglasi zadržavaju pravo da iz dalje upotrebe stranica isključe onog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi ovaj sajt.

svi eventualni sporovi nastali iz odnosa oglašivača i korisnika rešavaju se isključivo između oglašivača i korisnika. Poljo oglasi nisu odgovorni za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

Takođe i:

za pravilno ili nepravilno korišćenje sajta, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu,

za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa sajtom.

za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa. Svi stavovi izneti u okviru sajta nisu stavovi Poljo oglasa, već ih na sajtu samo prenosimo "onakve kakve jesu" i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a Poljo oglasi će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Oglašivač koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.

12. Pristanak na pravila i uslove korišćenja sajta

Samim korišćenjem sajta pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih Pravila i uslova korišćenja sajta u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika sajta.